Verklaring gegevensbescherming

1. gegevensbescherming in één oogopslag

.

Algemene mededelingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle informatie die u persoonlijk identificeert. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Verwerking van gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt hun contactgegevens vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld door ons hierover te informeren. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie of annulering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over de bescherming van gegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Daarnaast heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Voor details, zie de verklaring inzake gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de verwerking“.

.

2 Hosting en content delivery networks (CDN)

2 Hosting en content delivery networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (Hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kunnen IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, contactgegevens, namen, namen, websitetoegangen en andere via een website gegenereerde gegevens zijn. De host wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 6). 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

.

Conclusie van een contract üover de verwerking van de bestelling

Om de verwerking van de gegevens volgens de regels van de gegevensbescherming te garanderen, hebben wij een contract over de verwerking van de bestelling gesloten met onze Hoster.

.

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

.

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We willen er graag op wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Sabine Schmitz
De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

Sabine Schmitz
.
Brederodeestraat 108, Amsterdam
Fockstraat Kasteel 57, Amsterdam
Ruyschstraat 71, Amsterdam
Kruislaan 4 a, Hoofddorp

Telefoon: 0651846508
Telefoon: 0651846508
E-mail: info@sabine-acupunctuur-amsterdam.nl

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen übeslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

Terugtrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Rerecht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Wat betreft de verwerking van gegevens op basis van ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TOE TE PASSEN OP HUN SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR DEZE BEPALINGEN. DE SPECIFIEKE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, ERKENT U DEZE PRIVACY. Als u een tegenvordering instelt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij wij in staat zijn om strenge beschermingsmaatregelen te nemen;DE VOORBEREIDING VAN DE VOORBEREIDING VAN DE VOORBEREIDING VAN DE VOORBEREIDINGEN, RECHTEN EN VOORUITZICHTIGHEIDEN & VOORUITZICHTIGHEID VAN DE VOORBEREIDING VAN DE VOORBEREIDING VAN DE VOORBEREIDING VAN DE VOORBEREIDINGEN DIE VAN DE VOORBEREIDINGEN VAN DE VOORBEREIDINGEN (CONTRARTIJD VAN ARTIKTENTIKEL 1) (CONTRAARTIJD VAN KUNST. 21 ABS. 1 DSGVO).

Uw PERSON-RELATED DATA WILLEN WORDT PROCESSED to PROVIDE DIRECT ADVERTISEMENT, DAT U het recht hebt om alle PERSON-RELATEMENT DATA FOR THE PURPOSE of SUCH ADVERTEMENT te bevorderen; Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als UW CONTRACT, mogen UW PERSOONLIJKE SPECIFIEKE GEGEVENS NIET GEBRUIKT worden VOOR HET VOORSTEL VAN RICHTLIJNENDE ADVERTISEMENT (CONTRACTIE OVER ARTIKEL 21 ABS. 2 DSGVO).

.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op het DSGVO hebben de betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun arbeidsplaats of hun vermoedelijke verblijfplaats hebben. Het recht om beroep in te stellen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch aan u of aan een derde in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat te laten overdragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://“ naar “https://“ en het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

Informatie, rectificatie en correctie

U hebt te allen tijde het recht om, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie of correctie van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de duur van de controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft plaatsgevonden, kunt u verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt in plaats van beperkt.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om uw rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van opgeschort.
  • Als u op grond van art. 21 lid 1 DSGVO bezwaar heeft gemaakt, dient u een afwijking te maken tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens niet worden opgeslagen, behalve met uw toestemming of met het doel om deze gegevens te doen gelden, te verwerken of anderszins openbaar te maken;De gegevens mogen alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, te evalueren of te verdedigen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Het gebruik van contactgegevens die in het kader van de impressumplicht worden gepubliceerd om ongevraagd reclame- en informatiemateriaal te verzenden, is hierbij verboden. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

4. gegevensverzameling op deze website

.

Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde “cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw terminal. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Deels kunnen cookies van derde bedrijven ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te evalueren of om advertenties weer te geven.

Technisch noodzakelijke cookies (bijv. winkelwagencookies) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder a), voor DSGVO. Wij hebben een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van onze diensten. Andere cookies worden alleen opgeslagen met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 liter DSGVO. Uw toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, cookies accepteert voor specifieke gevallen of ze over het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies worden gebruikt door derden of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Bedieningssysteem gebruikt
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft tot de computer
  • Tijdstip serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, dan worden uw aanvraag met inbegrip van alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO, voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan in te trekken of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt) te verwijderen. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

.

Bron: https://www.e-recht24.de